armenian consulting market management consulting armenia
     armenian consulting firms management-consulting-armena
Find BSC in Facebookenglishrussian
  Business Support & Development
business consulting

- One of the main goals of BSC is to promote the development of small and medium enterprises as well as to support large ...  Corporate Social Responsibility
csr armenia


  Strategy
research armenia

- The development and implementation of a strategic plan serves as a base to increase competitiveness of an enterprise and NGO ...

  Human Resource Management & Leadership
hr armenia


  Industrial & Regional Development
armenian management consulting firm

- Within Industrial and Regional Development activity BSC implements programs and provides services aimed at complex ...  Entrepreneurship Development in Communities
community development

- The activities of BSC towards Community Development (CD) are aimed at supporting and developing projects which ...

Armenia training

Ինչպես դիմել գործատուին, ինչ հարցերի
նախապատրաստվել հարցազրույցից
առաջ, ինչպես ներկայանալ`
ձեռք բերելու համար լավ աշխատանք ...


Armenia consulting

Օքսֆամ Հայաստան և Բի Էս Սի.
«ՀՀ Տավուշի մարզի փոքր ֆերմերային
տնտեսությունների հզորացում ...

Consulting Armenia

Consulting firm


Business Plan Armenia consulting partner
 
BSC blog

© 1994-2015 Armenia. BSC Business Support Center. Consulting Firm. All rights reserved.


 

Optimized by BSC &
DM Consulting