• Բիզնեսի պլանավորում և զարգացում
 • Մարքեթինգային խորհրդատվություն
  • Մարքեթինգային պլանի մշակում
  • Մարքեթինգային գործողությունների պլանի մշակում
  • Մարքեթինգային հետազոտություն
  • Թվային մարքեթինգի խորհրդատվություն
  • Մրցակցային վերլուծություն
 • Ռազմավարական կառավարում
  • Կազմակերպության ռազմավարության մշակում
  • Զարգացման ռազմավարության մշակում
 • Բիզնես գործընթացների կառավարում
  • Բիզնես գործընթացների աուդիտ և օպտիմալացում
  • Նախագծի կառավարում
  • Գնումների և մատակարարման կառավարում
  • Մատակարարման շղթայի կառավարում
  • Ռիսկերի կառավարում
 • Մարդկային ռեսուրսների կառավարում
  • Կազմակերպական զարգացում
  • ՄՌ համակարգ
  • Մոտիվացիոն համակարգ
  • Թիմբիլդինգ
  • Կատարողականի գնահատում
 • Ֆինանսական կառավարում
  • Ֆինանսական պլանավորում և մոդելավորում
  • Ծախսերի կառավարում և օպտիմալացում
  • Ճգնաժամային Ֆինանսական վերականգնում
  • Հաշվապահական համակարգեր և գործընթացներ
  • Ֆինանսական գործընթացների օպտիմալացում
  • Բյուջետավորում և կանխատեսում
 • Հարկեր և հաշվապահություն
  • Հարկային և մաքսային խորհրդատվություն
  • Միջազգային ստանդարտներ և կանոնակարգեր
 • Բիզնես օրենսդրություն
  • Աշխատանքային օրենսդրություն
  • Հարկային օրենսդրություն
  • Մաքսային օրենսդրություն
  • ՀՀ միջազգային հարկային համաձայնագրեր
  • Ձեռնարկատիրական գործունեության օրենսդրական դաշտ
 • Ոլորտային ուսումնասիրություններ
  • Արտադրություն
  • Գյուղատնտեսություն
  • Շինարարություն
  • Սննդի վերամշակում
  • Կրթություն
  • Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
  • Ֆինանսներ
  • Առևտուր
  • HoReCa
  • Հանքարդյունաբերություն
  • Էներգետիկա
  • Ծառայություններ
  • Հեռահաղորդակցություն
  • Առողջապահություն
  • Դեղագործություն
  • Պետական հատված
  • Հասարակական կազմակերպություններ
  • Արվեստ և ժամանց
 • Տարածաշրջանային հետազոտություններ
  • Տարածաշրջանային զարգացում
  • Տարածաշրջանում ներդրումներ
  • Տարածաշրջանային տնտեսություն
  • Գյուղական համայնքներ
 • Սոցիոլոգիական հետազոտություններ
  • Դեմոգրաֆիա
  • Զբաղվածություն
  • Աղքատություն
  • Կենսամակարդակ և սոցիալական զարգացումներ
  • Առողջապահություն
  • Կրթություն
  • Արվեստ և ժամանց
  • Գենդեր
 • Գնահատումներ
  • Արդյունաբերական զարգացման գնահատում
  • Տարածաշրջանային զարգացման գնահատում
  • Արտադրության և արտադրանքի գնահատում
  • Ծառայությունների գնահատում
  • Ծրագրի գնահատում և մոնիթորինգ
  • Ծրագրի շահառուների կարիքների գնահատում
  • Մատակարարման / Արժեշղթայի շղթայի գնահատում
  • Կատարողականի դիագնոստիկա և գնահատում
  • Համեմատական (բենչմարք) վերլուծություններ
 • Մարքեթինգային հետազոտություններ
  • Շուկայի ուսումնասիրություն
   • Շուկայի չափսի գնահատում
   • Տեղական և միջազգային շուկաների վերլուծություն
   • Հանրային կապերի (PR) և գովազդային վերլուծություն
   • Ապրանքի պահանջարկի գնահատում
   • Գնային հետազոտություն
   • Մուտք գործելու իրագործելիության ուսումնասիրություն
  • Սպառողների որոշման վրա ազդող գործոններ
   • Սպառողների որոշումների դինամիկա
   • Սպառողական նախապատվություն
   • Գաղտնի գնումներ
  • Մրցակցային վերլուծություն
   • Շուկայի չափս և մրցակիցների մասնաբաժին
   • Հաճախորդի բավարարվածություն
 • Իրագործելիության հետազոտություն
  • Ներդրումային ծրագրեր
  • Արտադրություն
  • Ծառայություններ
  • Առևտուր
  • Բնական ռեսուրսներ
 • Ազդեցության գնահատում
  • Զարգացման ծրագրերի ազդեցության գնահատում
  • Բիզնես ծրագրերի ազդեցության գնահատում
 • Բազիսային հետազոտություններ
  • Տնտեսական
  • Սոցիալական
  • Կենսամակարդակի բարելավում
 • Բիզնեսի գնահատում
  • Ապրանքանիշի գնահատում
  • Ակտիվների գնահատում
  • Ֆինանսական գնահատում
  • Ինքնարժեքի գնահատում
 • Մարզային զարգացման ծրագրեր
  • Մարզային տուրիզմ
  • Մարզային գյուղատնտեսություն
  • Մարզային բիզնես
  • Տարածաշրջանային զարգացում
  • Նախաձեռնությունների իրագործելիություն և կայունություն
  • Ծրագրերի ազդեցություն
 • Համայնքային զարգացման ծրագրեր
  • Համայնքային զարգացում
  • Համայնքների կարիքներ
  • Գյուղական ձեռներեցություն և ագրոբիզնես
 • Գյուղատնտեսական կոոպերատիվներ
  • Աջակցություն կոոպերատիվների հիմնադրմանը
  • Կարողությունների հզորացում
  • Ենթակառուցվածքների զարգացում
 • Արդյունաբերական զարգացման ծրագրեր
  • Հետազոտություններ և ոլորտային վերլուծություններ
  • Պարենային անվտանգության ոլորտի վերլուծություններ
  • Արժեշղթայի զարգացում և բարելավում
  • Խորհրդատվություն ոլորտային զարգացման ծրագրերում
  • Ոլորտային զարգացման ռազմավարություն
  • Զարգացման պոտենցիալի վերլուծություն
  • Նոր տեխնոլոգիաների և ենթակառուցվածքների ներմուծում
  • Նախաձեռնությունների իրագործելիության գնահատում
 • ՓՄՁ-ների զարգացման ծրագրեր
  • ՓՄՁ-ների հզորացման նախաձեռնություններ
  • Բիզնես խորհրդատվություն
  • Սոցիալական ձեռներեցության մոդելավորում
  • Շուկայական կապերի հաստատում
  • ՓՄՁ-ների կարողությունների զարգացում
  • ՓՄՁ-ների ԿՍՊ
 • Ձեռներեցության զարգացման ծրագրեր
  • Աջակցություն սկսնակ ձեռներեցներին
  • Սոցիալական ձեռնարկության մոդելի մշակում
  • Բիզնես հմտությունների զարգացում
  • Մարզային ՓՄՁ-ների հզորացում
 • Հանրային ոլորտի զարգացման ծրագրեր
  • Հանրային հատվածի կարողություններ
  • Տեղական կառավարման մարմինների կարողություններ
  • Կայուն ֆինանսական նախաձեռնություններ
 • Գենդերային ծրագրեր
  • Կանանց հզորացում և զարգացում
  • Կանանց ձեռներեցության զարգացում
  • Կանանց բիզնես հմտությունների զարգացում
  • Գենդերային հետազոտություններ և գնահատում
  • Կանանց ձեռներեցության զարգացում
  • Կանանց տնտեսական հզորացում
 • Հասարակական կազմակերպություններ
  • ՀԿ-ների կարողությունների հզորացում
  • ՀԿ-ների ռազմավարական զարգացում
 • Կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվություն
  • Սոցիալական ձեռնարկատիրություն
  • ԿՍՊ ռազմավարության մշակում
  • Մատակարարման շղթայի հզորացում
  • ԿՍՊ ռազմավարության գնահատում
 • ՏՏ ռազմավարություն
  • ՏՏ կառավարման ռազմավարության մշակում
  • ՏՏ ռազմավարության ու կատարողականի զարգացում
  • ՏՏ գործընթացի օպտիմալացում
  • ՏՏ ներդրումային վերլուծություններ և պլանավորում
 • Աջակցություն ՏՏ ոլորտի ընկերություններին
  • Գործընկերների որոնում արտերկրում
  • Ֆոնդերի, ներդրումների ներգրավում
  • Մարքեթինգի և վաճառքի լուծումներ
  • Գործընթացների տեխնոլոգիական կառավարում
 • ՏՏ-ների կիրառում
  • Բիզնես գործընթացների օպտիմալացում
  • Կառավարման տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ (MIS)
  • Նախագծերի կառավարման համակարգեր
  • Ռադիոհաճախականությամբ աշխատող նույնականացման համակարգ (RFID)
  • Հաճախորդների հարաբերությունների կառավարում (CRM)
  • Առցանց խանութներ
  • Ֆինանսական համակարգեր
  • Հաշվապահական համակարգեր
  • Մարդկային ռեսուրսների կառավարման համակարգեր
 • Տեխնոլոգիական լուծումներ
  • Արևային Էներգիա
  • Քամու Էներգիա
  • Հիդրոէներգիա
  • Էներգիայի խնայողության լուծումներ
  • Աղբի վերամշակում
 • Սքորինգային համակարգեր
  • Հայտադիմումների սքորինգ
  • Հավաքագրման սքորինգ
  • Վարքագծային սքորինգ
  • Զեղծարարության սքորինգ